TME-1200 - Dynamiikan perusteet
2009.03.06 TME-1200_06032009.pdf
2011.05.05 TME-1200_05052011.pdf