KEM-5200 - Bio-orgaaninen kemia
2008.04.14 KEM-5200_14042008.pdf
2010.05.10 KEM-5200_10052010.pdf
2012.05.14 KEM-5200_14052012.pdf