73040 - Vektorianalyysi
2005.08.19 73040_19082005_vk1.pdf
2005.08.26 73040_26082005_vk2.pdf