35200 - Spektroskopia
2003.12.05 35200_05122003vk2.pdf
2003.12.05 35200_kaavakokoelma.pdf